Okres trwania gwarancji, nadawany jest zgodnie z warunkami Apple, właściwymi dla kraju zakupu sprzętu. Poniżej zamieszczone są ogólne zasady przyznawania gwarancji po bezpłatnej naprawie.


Urządzenie pochodzące z Polski


Dla urządzeń pochodzących z polskiej dystrybucji, obowiązuje poniższy zapis:


Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z rocznej gwarancji Apple, Apple dostarczy użytkownikowi wolny od wad produkt w zamian za produkt wadliwy lub przeprowadzi istotną naprawę produktu objętego niniejszą gwarancją, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na nowo od momentu dostarczenia produktu wolnego od wad lub zwrotu użytkownikowi produktu naprawionego. Jeżeli Apple wymieni część produktu, wówczas powyższe postanowienie będzie stosowało się odpowiednio do części, która została wymieniona. W przypadku napraw, które nie były istotne, okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas, w którym użytkownik nie mógł korzystać z produktu ze względu na wystąpienie wady.


Dodatkowo przytaczamy zapis z artykułu producenta:


Odnotowany w Systemie okres objęcia produktu obsługą serwisową opiera się na dostępnej firmie Apple informacji o dacie zakupu. Poprawność szacowanej daty zakupu jest uzależniona od tego, kiedy (i czy w ogóle) dany produkt został zarejestrowany i od tego, czy został on zakupiony u autoryzowanego sprzedawcy Apple, czy w sklepie Apple Store. Jeśli informacje są niezgodne z prawdą, można je skorygować, kontaktując się z firmą Apple za pomocą odpowiedniego łącza umieszczonego na tej stronie. System może nie uwzględniać niedawno przekazanych danych i informacji o przysługującym zakresie napraw gwarancyjnych.


Link do artykułu: https://support.apple.com/pl-pl/HT202696.


Urządzenie kupione poza Polską


Jeśli sprzęt Apple został kupiony poza granicami Polski, czas trwania gwarancji może różnić się od tego, jaki przyznawany jest dla polskich sprzętów. W większości przypadków, nadawany jest 90-cio dniowy okres wsparcia lub pozostaje gwarancja liczona od momentu zakupu, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. Dokładne informacje znajdują się po wyborze odpowiedniego kraju, na stronie: https://www.apple.com/legal/.


W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z infolinią wsparcia technicznego Apple, dostępną pod numerem: 00 800 44 11 875.