Okres trwania gwarancji, nadawany jest zgodnie z warunkami Apple, właściwymi dla kraju zakupu sprzętu. Poniżej zamieszczone są ogólne zasady przyznawania gwarancji po bezpłatnej naprawie.


Urządzenie pochodzące z Polski


Dla urządzeń pochodzących z polskiej dystrybucji, obowiązuje poniższy zapis:


Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z rocznej gwarancji Apple, Apple dostarczy użytkownikowi wolny od wad produkt w zamian za produkt wadliwy lub przeprowadzi istotną naprawę produktu objętego niniejszą gwarancją, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na nowo od momentu dostarczenia produktu wolnego od wad lub zwrotu użytkownikowi produktu naprawionego. Jeżeli Apple wymieni część produktu, wówczas powyższe postanowienie będzie stosowało się odpowiednio do części, która została wymieniona. W przypadku napraw, które nie były istotne, okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas, w którym użytkownik nie mógł korzystać z produktu ze względu na wystąpienie wady.


Dodatkowo przytaczamy zapis z artykułu producenta, do którego lektury serdecznie zachęcamy:


W niektórych przypadkach System może nie uwzględniać wszystkich uprawnień klienta wynikających z praw ochrony konsumenta właściwych dla kraju lub miejsca, w którym produkt został zakupiony. Może to na przykład dotyczyć prawa do wydłużenia gwarancji o czas naprawy (liczony w pełnych dniach) przysługującego m.in. klientom w stanie Kalifornia w USA czy w innych jurysdykcjach. Aby obliczyć, o ile dni gwarancja ulega przedłużeniu, firma Apple może poprosić klienta o przedstawienie oryginału paragonu za produkt i dokumentacji serwisowej. Prosimy pamiętać, że informacje zawarte w Systemie nie uwzględniają żadnych innych dodatkowych programów mogących wydłużać okres gwarancji firmy Apple, takich jak te opisane na stronie Programy wymiany i przedłużenia okresu serwisowego.


Link do artykułu: https://support.apple.com/pl-pl/HT202696.


Urządzenie kupione poza Polską


Jeśli sprzęt Apple został kupiony poza granicami Polski, czas trwania gwarancji może różnić się od tego, jaki przyznawany jest dla polskich sprzętów. W większości przypadków, nadawany jest 90-cio dniowy okres wsparcia lub pozostaje gwarancja liczona od momentu zakupu, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. Dokładne informacje znajdują się po wyborze odpowiedniego kraju, na stronie: https://www.apple.com/legal/.


W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z infolinią wsparcia technicznego Apple, dostępną pod numerem: 00 800 44 11 875.